מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

פוליסהPolicy

ניסוח וסגנון בכתב של התנאים ההחרגות וההסכמות של הביטוח או חידוש הביטוח במסמך המכיל את התחייבותה הפורמאלית של חברת הביטוח באשר לחובת הפיצוי החלה עליה בגינכם, בכפוף לסייגים המצוינים בה.

קישורים: https://www.lloyds.com/common/help/glossary?Letter=P

פיצויCompensation

סכום קבוע ומוסכם שחברת הביטוח תשלם בקרות מקרה הביטוח. בשונה משיפוי בביטוחי תאונה וחיים שלא ניתן לתרגם האובדן , האובדן , הפגיעה או הנזק בערכים  כספים נקבע מנגנון זה דהיינו הפיצוי כתגמולי הביטוח .

מונחים קשורים/ ראה גם : תגמולי ביטוח – Insurance Benefits

פיקוח מטענים – בעריכה

 

 פרמיה

פרמיה היא תשלום שוטף ודמי ביטוח מאת המבוטח למבטח בהם נושאים בעלי הפוליסה בהתאם לתנאים של הביטוח ותנאי פוליסת ביטוח הדירה. הפרמיה משולמת בעבור הסכמתו של המבטח לשלם פיצוי למבוטח במקרה שיקרה נזק לנכס המבוטח. על המבוטח לשלם את הפרמיה במועד תשלום הפרמיה, ששיעורה נקבע לכל סוג ביטוח על-פי הסיכונים המיוחדים שלו והסתברות הנזקים.

צד ג'

נפגע מקרי שאינו צד לחוזה הביטוח ואינו המבוטח או המבטחת.

ציוד מכני הנדסי – Heavy equipment

כלי רכב ייעודיים שנועדו לביצוע עבודות הנדסיות.

קישור : https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99

שיבוב/תיחלוףSubrogation

לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את סכום הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, רשאית החברה לתבוע את הסכום ששילמה מגורם הנזק. לדוגמה: אם פרצה שריפה אצל השכנים והתפשטה אל דירתכם, חברת הביטוח בה אתם מבוטחים, תשלם לכם ותתבע את הסכום מהשכנים. לשון אחר : זכותה של המבטחת לתבוע צד ג' כלשהו בשם המבוטח לאחר ששילמה לזה את תגמולי הביטוח המגיעים כפיצוי ובכך למעשה להיכנס בנעלי המבוטח.

קישור:  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A3

 

שיפויIndemnification

תגמולי ביטוח המשולמים מהמבטחת למבוטח כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל וכנגד קבלות מקוריות בקרות מקרה הביטוח וזאת עד גבול תקרת האחריות לסכום הנקוב בפוליסה באירוע הביטוח . המטרה היא להביא המבוטח קרוב ככל האפשר למצב של ערב טרם קרות מקרה הביטוח . העיקרון המנחה , הנו כלל חשוב בעולם הביטוח ולפיו ביטוח לעולם יעשיר או ייטיב את מצבו של המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח דהיינו מבוטח לא יקבל יותר מהנזק הממשי שנגרם לו . עקרון זה הנו בעל חשיבות מאחר ומטרתו בין היתר למנוע מלהפוך את הפיצוי לכדאי למבוטח .חישוב תגמולי הביטוח בפועל (הפיצוי) אם כן נעשים כאמור בערכי תחלוף דהיינו ישן תמורת ישן דהיינו מה שווי השוק (לאחר ניכוי בלאי) בעסקת שוק חופשית לאחר מפגש רצונות וגמירת הדעת בין קונה למוכר. חשוב לציין שקיים רק בביטוח רכוש בלבד .

קישור :https://en.wikipedia.org/wiki/Indemnity

שכר טרחה

שכר, עמלה, בין במישרין ובין בעקיפין.

שמאי רכוש  – Adjuster

המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.

תגמולי הביטוח –  Insurance Benefits

הסכום שישולם למבוטח על ידי המבטח בעת קרות האירוע או מקרה הביטוח המכוסה על ידי חוזה הביטוח בכפוף לתנאיו , סייגיו , החרגותיו והוראותיו כשיפוי או פיצוי עד לתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה הביטוח בניכוי ההשתתפות העצמית.

תום לב – בעריכה

תחלוף – בעריכה

אם למבוטח שקיבל תגמולי ביטוח יש זכות לקבל פיצויים ממקור נוסף, שלא מכוח חוזה הביטוח, הזכות עוברת למבטח, שיכול לתבוע את אותו צד שלישי עד לגובה התגמולים ששילם.

תנאים מקדמיים לביטוח

רשימה של תנאים מצטברים המפורטים בחוזה הביטוח שעמידה בהם על ידי המגדל מהווה תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם הביטוח.

תקופת הביטוח

התאריכים המפורטים בחוזה הביטוח בהם המגדל מבוטח בהתאם לתנאי הסכם הביטוח.

תקופת התיישנות

תקופה בת שלוש שנים שתחילתה מיום קרות מקרה הביטוח, ולאחריה המבוטח לא יכול לערער על תביעות לקבלת תגמולי ביטוח שהגיש.

תקרת גבול אחריות המבטח

הסכום המרבי של תגמולי ביטוח אותם מתחייב המבטח לשלם בגין מקרה הביטוח  למגדל המבוטח.

תקופת אכשרה

תקופה מזערית שצריכה לחלוף מרגע ההצטרפות לתכנית ביטוח ועד להשגת זכאות לזכויות המוקנות למבוטח. אם קרה מקרה ביטוח דהיינו אירוע ביטוח  המזכה במהלך תקופת האכשרה, לא מוענקות כל זכויות למבוטח. תקופת אכשרה מוגדרת בחלק מענפי הביטוח הלאומי, קופות חולים , בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים. לעתים ניתן לבטל את תקופת האכשרה באמצעות תשלום פרמיה נוספת. פרק הזמן נועד גם במטרה לחשוף מידע נוסף שעלולים היו  לגרום לרכישת הכיסוי או בכדי למנוע הונאה.

לסיכום: צבירת וותק בביטוח שרק לאחריהן מוקנית הזכאות לתגמול או לפיצוי כנקוב בתנאי הפוליסה.

קישור: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Qualification+period

תקופת המתנה waiting period

תקופה רצופה המתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ואשר בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא רק לאחר סיומה. הפיצוי או השיפוי ישולם מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך המצב המזכה את המבוטח בקבלתו עפ"י תנאי הפוליסה

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Waiting_period

תקופת התיישנות – prescription

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח. התבססותה של תביעה נבנית על תקופה שבמהלכה ניתן לתבוע .

קישור: https://www.britannica.com/topic/prescription-property-law