מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

 

כיסויCover

כיסוי חשיפה לסעיף נקוב או יותר בביטוח או חידוש ביטוח לרבות החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.
קישורים: https://www.lloyds.com/Common/Help/Glossary?Letter=C

  

כפל ביטוח

מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה, במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הביטוח.

 

כל הסיכונים all risks

ביטוח רכוש המכסה כל אבדן תאונתי או נזק שלא הוחרג ספציפית בפוליסה.

קישורים:  https://www.lloyds.com/common/help/glossary?Letter=A

 

מבוטח

האישיות המשפטית שלמענו או בשמו הסכים המבטח להוציא את הפוליסה ולשלם את תגמולי הביטוח במקרה של נזק או אובדן, ולשלם את סכום הביטוח במקרה מות ברהביטוח. מכונה גם צד ראשון, ואפשר שיהיה אדם פרטי, חברה, מוסד או כל אישיות משפטית אחרת.

 

מבטח

גוף מתחייב לשפות את המבוטח בכל מקרה של נhttp://www.tikotsky.co.il/article.aspx?id=164זק או אובדן בהתאם להוראות חוזה הביטוח, כנגד תשלום דמי הביטוח המוסכמים.

גוף הלוקח עליו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוח ומתחייב לשפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן.

 

מוטב

מי שנקבע כזכאי לתגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

מיגון

אמצעים שמחויב המבוטח לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, להגנת רכוש ואשר קיומם והפעלתם מהווים בדרך כלל תנאי מוקדם לקיום הכיסוי הביטוחי.

 

מעריך

האדם המעריך באורח רשמי את ערכו של רכוש למטרת הערכת נזק. תפקידו של המעריך הוא לבדוק את הנזק שאירע, את הסיבות לנזק והאם מילא המבוטח את התנאים המוקדמים בהתאם לפוליסה.

 

מקרה הביטוח

אירוע נזק או אחר כמוגדר בפוליסה ,  אשר מכוסה בהתאם לתנאי  הסכם הביטוח. אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין , בקבלת תגמולי הביטוח .

 

מערכת חיזוי אקלים גלובאלית – Global Climate Observing System (GCOS)

http://www.tikotsky.co.il/article.aspx?id=164

 

מערכת נתונים ומידע לחיזוי גלובלי של אקלים ובכללם Goos מערכת חיזוי אקלים באוקיאנוסים

Global ocean observing system

קישורים :

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Climate_Observing_System

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php

http://www.ioc-goos.org/

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/global-marine-information-system

https://en.wikipedia.org/wiki/Argo_(oceanography)

http://www.milononline.net/

http://he.thefreedictionary.com/

http://www.tikotsky.co.il/article.aspx?id=164

 

נאמנות

נזק במתכוון נזק שנגרם כתוצאה מפעולה, מחדל או רשלנות זדוניים של המבוטח או מי מטעמו. הסכם הביטוח אינו מכסה נזקים במתכוון.

 

נזק חלקי

כאשר הנזק הנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מוחלט וניתן לשקם את הרכוש הניזוק, בניגוד למוגדר

באובדן מלא.

 

נזק טוטאלי – בעריכה

 

סכום הביטוח

הסכום הנקוב בחוזה הביטוח כסכום המרבי אותו מתחייב המבטח לשלם במקרה של נזק.

הסכום שתשלם חברת הביטוח בקרות מקרה הביטוח.

 

סוכן – Agent

מישהו הפועל עבור אדם אחר בדרך כלל עבור תמורה.

 

עמלה

תשלום לסוכן הביטוח ע"י חברת הביטוח על פי ההסכם עימו בגין פעילות התיווך בעסקי ביטוח בין הסוכן למבוטח.

 

עניין מהותי

כל עניין שהוגדר כעניין מהותי בחוזה הביטוח וכן כל עניין ודבר מהותי שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.

 

ערך מוסכם

סכום פיצוי מוסכם במקרה של אובדן או נזק שנקבע מראש בין המבוטח לחברת הביטוח. מקובל בדרך כלל בביטוח יצירות אמנות שקיים קושי להעריכן.

 

ערך כינון

הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

 ערך כינון המכונה גם חדש כנגד ישן, מקנה למבוטח בעת נזק בדירתו, פיצוי כספי שיאפשר לו לרכוש, במקום הפריט שאבד או ניזוק, פריט חדש מאותו סוג וזאת אף אם הפריט שאבד או ניזוק היה ישן. למעשה זהו ביטוח פחת. באופן שכזה, בעת תביעה, הפיצוי הכספי יביא את המבוטח למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

תשלום פיצוי כספי לפי ערך כינון מותנה ברכישה/בהקמה מחדש  על ידי המבוטח, או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק. (בדרך של המצאת חשבונית מס). לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיה הפיצוי בעדו לפי ערך שיפוי. as is . דהיינו לפי ערכו הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח, תוך התחשבות בבלאי ובפחת.

  

ערך שיפו

ערכו הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח תוך התחשבות בבלאי ובפחת.