מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

זיקת ביטוח – בבניה ועריכה.

 

חבות המוצר

חבות המבוטח בגין נזקי גוף ורכוש הנובעים ממוצר שהמבוטח אחראי בגינו, לאחר שיצא מחזקתו.

 

חובת הגילוי

חובה שחלה על המבוטח לגלות למבטח כל עניין שהוגדר כעניין מהותי בחוזה הביטוח וכן כל עניין ודבר מהותי שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.

החובה למסור מידע מלא  ואמתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

 

חובת תום הלב בבניה ועריכה.

 

חוזה הביטוח בבניה ועריכה.

ההסכם בו מפורטים תנאי הסכם שבין המבטח למבוטח.

 

חוק חוזה הביטוח

חוק שמטרתו להסדיר את הנושאים העיקריים בביטוח, לרבות הסדרת העקרונות הכלליים ביחסים שבין המבטח למבוטח.

 

חיתום

תהליך במהלכו מחליט החתם אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמית, היקף הכיסוי, דרישות המיגון וכו'). השלב האחרון להפקת הפוליסה.

 

חתם

נציג מוסמך של המבטח שעוסק בחיתום ומקבל או אינו מקבל עסקים לביטוח. החתם הוא בדרך כלל עובד שכיר של חברת הביטוח או סוכן ביטוח שקיבל הרשאה מחברת הביטוח לחתום על פוליסות בשמה. סוכן חתם יכול לייצג מספר חברות ביטוח.

 

חריג

בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב.

 

טוטאל לוס –  Total loss

ראה אובדן מלא או כללי

 

ירידת ערך

מצב בו נתון רכוש שניזוק באופן חלקי, תוקן וכתוצאה מכך הופחת שוויו.