מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

אבדן מלא  או גם בשמו אבדן כלליTotal loss

מונח המגדיר מצב לאבדן , נזק או הרס כללי של הרכוש המבוטח נשוא פוליסה כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש. משמעות תביעת הביטוח באירוע הנו למעשה תשלום הסכום המרבי הנקוב בפוליסה בניכוי הסכומים שהמבטחת רשאית לנכותם על פי החוק וקבלת השרידים .

ערכים קשורים : אירוע אבדן.

קישורים :  https://en.wikipedia.org/wiki/Total_loss

https://www.lloyds.com/Common/Help/Glossary?Letter=T

 

אבדן רווחים:

רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק בעטיו של נזק אש או סיכונים נלווים. (מכונה גם: אבדן הכנסות)

נושאים קשורים : אבדן הכנסות , שבר מכני

 

אבדן הכנסות:

רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק בעטיו של נזק אש או סיכונים נלווים. (מכונה גם: אבדן רווחים)

נושאים קשורים : אבדן רווחים , שבר מכני .

 

אבריה כללית general average

מונח בעולם הביטוח שאותו הגו בעת הקדומה  תושבי האי רודוס המתייחס לפעולה שנעשית על מנת להציל ספינה או כלי שייט מטביעה או את מטענה כדוגמת השלכת מטען בעת סערה. כל בעלי המטענים האחרים שפעולה זו הצילה את מטענם חולקים באופן יחסי בנזק של בעלי המטען או המטענים שהושלכו לים.

אחריות ביטוחית Insurance liability

מונח משפטי מעולם הביטוח העוסק בסוגיית האחריות הביטוחית כדוגמת בירור שאלות האחריות / החבות הביטוחית , היקפה והתנאים לקיומה , וכד'.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Liability_insurance

 

אחריות המוצר

ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו נגדו בתקופת הביטוח (לפי בסיס הגשת תביעה) בשל נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם על ידי מוצריו שחדלו להיות בחזקתו עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

 

 אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבות החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, מחדל , טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג'.

 

אחריות צולבת/משולבת  Cross/combined  liability

אחריות מבוטחים זה כלפי זה בפוליסה בה לפחות שני מבוטחים או יותר במסגרת סעיף הקובע כי כל מבוטח הנו צד שלישי ( ג' למשנהו או בהצלבה במקרה של מעל שני מבוטחים ) הביטוח נחשב כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ובכל מקרה אין בסעיף להגדיל את גבול האחריות של המבטחת (כמובן בתוספת הוצאות משפט סבירות). המבטחת מנגד מוותרת על זכות תחלוף כלפי כל צד של מי מהמבוטחים.

אחריות שלוחית – Vicarious liability

בדיני נזיקין אחריות המוטלת על צד א  לפצות צד ב בגין נזק שאירע לצד ב על ידי צד ג מתוקף דוקטרינת האחריות השילוחית.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Vicarious_liability

 

איזון משאבים

מנגנון להשוואת סך כל הנכסים בידי כל אחד מהצדדים בשיטה זו , האיזון מושג או מבוצע באופן הזה שהצד שלו נכסים ומשאבים העולים או עודפים על הצד שמנגד משלם את ההפרש לצד האחר.

למנגנון זה היבטים משפטיים ובמיוחד בתחום האישות על כלליהם וחריגותיהם שלא ניכנס לתוכו ויישאר למלומדים מתחום המשפט אך די באזכור ההקשרים למושגים ומונחים אחרים כגון  : פירוק וחלוקת רכוש במסגרת הלכת שיתוף (אפשרות חלוקת רכוש ללא פקיעת הנישואין במתן גט בפועל וגירושין , בניגוד להסדר האיזון המותנה בהם) הסכמי ממון וכד' .

כשמאים אנו מבצעים ההערכות ובונים טבלאות איזון  לצורך ההשוואה .

צורך זה קיים גם בעולם העסקי בו שותפות הגיעה לסיומה והחליטו לפרק את החבילה או בירושות  בו נדרש לבצע הערכה ושמאות לפריטים , חפצים ציוד ולעיתים אף חפצי אומנות ודברי ערך ונדרש לבצע הערכה לצורך קביעת חלוקה צודקת והוגנת לפי המפתח המוסכם.

 

איחור בהגשת תביעה

אי הגשת הודעה מיד עם קרות האירוע או כנדרש ובהתאם למועדים המצוינים בחוזה הביטוח שיש בהם כדי לשמש עילה לתביעה.

 

אירוע ביטוח

אירוע המוגדר בפוליסת ביטוח שהתרחשותו מממשת את זכות בעל הפוליסה או המוטבים בה וזאת עם התקיים תנאיה בתגמולי הביטוח המצוינים בה.

 

אירוע אבדן

אירוע המהווה סיבה לאבדן . לדוגמה אש או סופה כגון : טורנדו , טייפון , הוריקן , צונמי.

ערכים קשורים : אבדן מלא.

קישור:  https://en.wikipedia.org/wiki/Total_loss

 

אמצעי הגנה

אמצעים שונים הננקטים כהגנה או להקטנת סיכון או מניעתו על ידי המבוטח וביוזמתו או על פי דרישות המבטחת לעתים כתנאי לחיתום הפוליסה או החרגותיה ויש ופעולה זו אף תזכה לעיתים בהנחה בפרמיה לנוכח העובדה שיש בהם לדעת המבטחת להקטין את ההסתברות  לנזק לרכוש המבוטח.

 

אקסס – Ecsess

הערך הנקוב בפוליסה בסכום או אחוז שממנו יחל הכיסוי הביטוח או חבות המבטחת.

לשון אחר זהו מרכיב ההשתתפות העצמית של המבוטח . עניין זה נועד למנוע מטרד ועיסוק של המבטחת באירועים שוליים וזניחים (ערך מטרד) ולמקד את הכיסוי לאירועים מהותיים ומשמעותיים יותר.

קישור : https://en.wikipedia.org/wiki/Deductible

  

אקסגרציה Ex gratia

תשלום אותו מעבירה מבטחת למבוטח למרות שאינו זכאי לו על פי תנאי הפוליסה וזאת לפנים משורת הדין, כטובה וכמחווה של רצון טוב ולא מכוח החוק או מחויבות על פי דין.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_gratia

 

אנטי סלקציה/הטיה- Anti selection

מונח מעולם חיתום הנקרא גם ברירת סיכונים מוטה . מצב שבו מופר איזון בין הצדדים הנותן יתרון לאחד מהם על פני האחר ויוצר  חוסר הדדיות מעין מנגנון  "משחק סכום 0”.

דוגמה : הצטרפות אנשים לא בריאים לביטוח במטרה לתבוע מידית.

נושאים קשורים :Adverse selection

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection

 

בוררות Arbitration

הליך מהיר וזול ליישוב סכסוכים בין הצדדים מהתנהלות משפט . במקרה של חילוקי דעות בין המבוטח למבטח , רשאי המבוטח לפנות לוועדת בוררות שהחלטתה תחייב את הצדדים .

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Arbitration

 

בונוס מאלוס – bonus/malus

מונח בביטוח המגדיר מנגנון תגמול מסוג קנס-פרס או תמריץ-עונש (מלטינית טוב רע) למצב תביעות עבר בגין תקופה חולפת. אם המבוטח לא הגיש תביעת ביטוח יזכה להנחה בחידוש אם הגיש ישלם תוספת.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonus-malus

 

 ביטוח – Insurance

סידור בצורת הסכם/חוזה בין מבוטח למבטחת היכולה להיות חברה או מדינה שבמסגרתו הם מתחייבות לקחת האחריות ולערוב לשלם תגמולי ביטוח או לפצות את המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח דהיינו אבדן , נזק , תאונה , פגיעה גופנית , מחלה , נכות , אבדן חיים  וזאת כנגד תשלום פרמיה בכפוף לכיסויים , התנאים וההגבלות בפוליסה.

העיקרון הוא הפקדת כספים אצל המבטח, עד שיהיה צורך בהם לתשלום . הביטוח יוצר עתודות כספיות, שיממנו תשלום למבוטחים.

קישורים: https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance

https://en.oxforddictionaries.com/definition/insurance

 

ביטוח אלמנטרי – Elementary insurance

 ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות והכולל את ענפי ביטוח הרכוש , בכללם ביטוח רכב , ביטוח עסקים ,ביטוח בתי עסק ,  ביטוח מפעלים , ביטוח דירות ובתים,  כסף , סחורה בהעברה , ביטוח חקלאי , ביטוח הנדסי ( שבר מכני , ציוד מכני הנדסי , עבודות קבלניות וציוד אלקטרוני ) ביטוחי מחשבים , ביטוחי בריאות , ביטוח סיעוד , אשפוז , תאונת אישיות ,ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים .  נאמנות והונאות עובדים וביטוח אחריות חוקית . להוציא תחומי ביטוחי חיים אווירי וימי וביטוחי משנה. הביטוח ידוע גם כביטוח כללי.

מונחים נרדפים/קשורים : ראה  ביטוח , ביטוח כללי ,  ביטוח חסר , תת ביטוח .

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance

 

ביטוח חסר Under insurance

משקף מצב בו ביום קרות מקרה ביטוח , סכום כיסוי ערך הביטוח בפוליסה נמוך מהערך הראלי בפועל. הפיצוי אם כן יהיה ביחס מתאים.

מונחים נרדפים/קשורים : ראה תת ביטוח , ביטוח יתר.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Underinsured

 

ביטוח יתר – Over insurance

מצב הפוך מביטוח חסר ולפיו סכום הביטוח בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל והחזר הפרש הפרמיה אינו משולם עבור התקופה הרטרואקטיבית אלא מיום הדרישה לתיקון הסכום.

מונחים נרדפים/קשורים : ראה ביטוח חסר , תת ביטוח .

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance

 

ביטוח כפל – Double insurance

זהו למעשה מצב של ביטוח יתר לפיו מבוטח ביטח אצל 2 מבטחות שונות ונוצר מצב בו סכום הביטוח של שניהם יחד גבוה בהרבה מערך שווי השוק של הרכוש המבוטח בפועל בתקופת הביטוח החופפת בקרות מקרה הביטוח המבוטח יפוצה רק בערך הממשי כך שישמר העיקרון שאירוע לא ביטוח לא ייצר רווח למבוטח. אם כאמור עובר למקרה הביטוח היו למבוטח 2 פוליסות כאמור , יפוצה המבוטח עד לגובה הפיצוי על ידי 2 המבטחות באופן יחסי.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Co-insurance

 

ביטוח משנה – Reinsurance

למעשה זהו ביטוח לביטוח . בעולם הביטוח נהוג לנהל ולפזר סיכונים ומבטחות נוהגות לקנות ביטוח על חלק מתיק ביטוח מסוים או על כולו אצל מבטחות משנה . זוהי שיטה לפיזור וניהול  סיכונים על פני מספר מבטחות במגמה למנוע נזק כבד לאחת מהן – בייחוד למבטחת הישירה המטפלת  ישירות בציבור המבוטחים. המבטחת הישירה מעבירה חלק מהפרמיה למבטחות המשנה המסכימות תמורת זאת לפצות אותה במקרה ותתבע באירוע ביטוח על פי חוזה הביטוח המקורי. עסקת ביטוח משנה אינה פוגעת בזכויותיהם החוזיות של ציבור המבוטחים.

דוגמאות למבטחות משנה :  munichre , Munich re , lloyd's , swissre

קישורים:

https://www.lloyds.com/

http://www.swissre.com/

https://www.munichre.com/en/group/index.html

ערכים קשורים : Lloyd's

 

ביטוח רכוש Property insurance

ביטוח רכוש מספק את מרבית הכיסויים בביטוח שעניינו  רכוש לדוגמה  נזקי  שריפה , מים . מקיף ביטוחי דירה , עסקים וכן ביטוח רכוש  , הנדסי , חקלאי וכד' . אינו כולל ביטוחי חיים ובריאות.

מונחים נרדפים/קשורים : ראה  ביטוח ,ביטוח כללי , ביטוח אלמנטרי ,  ביטוח חסר , תת ביטוח.

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Property_insurance

 

ביטוח הנדסי Engineering insurance

הרכוש שאינם מכוסים בפוליסות הרכוש הרגילות . נחלק לארבעה ענפים במתכונת “כל הסיכונים"  ביטוח קבלנים – הקמה . ביטוח צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ביטוח שבר מכני . ביטוח שבר אלקטרוני ביטוח זה מיועד לעוסקים , לעסקים ולחברות הנדסה בעלי ציוד הנדסי , מערכות מכניות , חשמליות ו/או אלקטרוניות וכן מתחום הקבלני דהיינו בניה ותשתית. אינו מכסה בלאי טבעי אלא נזק חיצוני ופתאומי.

ערכים קשורים : שבר מכני , ביטוח קבלנים .

קישורים:

https://en.wikipedia.org/wiki/Builder%27s_risk_insurance

https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_equipment

 

ביטוח ימי – Marine insurance

ביטוח ימי מכסה אבדן או נזק של אניות , מטען , מסופים או כל משלוח מטען ליעד מסוים . ביטוח מטענים הנו ענף משנה של ביטוח ימי . אף על פי כן ביטוח ימי כולל חשיפה יבשתית ובין יבשתית. סוגי הפוליסות בביטוח ימי הנם :

פוליסה פתוחה – ללא הגבלת זמן עד לביטולה על ידי אחד הצדדים או לתקופה מוגדרת בדרך כלל עד 12 חודשים . פוליסות אלו מכסות כל המשלוחים לפי הצהרת המבוטח בתקופת הביטוח.

פוליסה חד פעמית – פוליסה המבטחת משלוח בודד למסע מוגדר . הביטוח חייב להתבצע טרם המסע ופוקע עם סיומו.

פוליסת הביטוח הימי מורכבת משני חלקים עיקריים : הראשון הנו הרשימה והשני הסעיפים

הרשימה מכילה מספר פרטים מהותיים אותם יש למלא. בין הסעיפים אותם יש למלא מופיעים אלה: שם המבוטח, המסע, תיאור הטובין, שם אנייה סכום הביטוח וכוללת פרטים שונים המתייחסים למטען

המבוטח ולמבוטח עצמו

הסעיפים : הראשון נספחים מודולריים המצורפים לרשימה ובהם תנאי הביטוח והסייגים השונים והשני הנו הסעיפים השונים המותאמים לסוגי רשומים הסיכונים המכוסים ולא מכוסים בפוליסה

ערכים קשורים: תובלה ימית , תובלה אווירית

קישורים:

https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_insurance

ttp://www.igudbit.org.il/Index.asp?ArticleID=65&CategoryID=98

 

ביטוח אניות Marine Hull and Machinery (H&M ) Insurance

בדרך כלל ביטוח ימי נחלק בין כלי השיט למטען.

ביטוח בכלי שיט באופן כלל ידוע כמעטפת והמכונות . מוגבל יותר מהנזק למעטפת כלי השיט הוא נזק טוטלי Total Loss Only" (TLO) " למעטפת ולא נזק חלקי.

 

ביטוח אווירי/תעופהAviation insurance

ביטוח בתחום התעופה הנותן כיסוי לסיכוני אבדן או נזק בהערכת שווי של כלי שיט וטיס עקב סיכונים ימיים או אוויריים, והערכת נזקים למטענים בהובלה.

קישורים:

https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_insurance

https://www.aiaweb.org

 

ביטוח שבר מכני machinery breakdown insurance                               

ביטוח שבר מכני-ביטוח משלים בביטוח רכוש אש מורחב ונועד לכסות על נזקים שנגרמים בהפעלת ציוד ומכונות יודגש שהביטוח אינו מהווה תחליף לפוליסת אש מורחב אלא מהווה השלמה לכיסויים שאינם מופיעים בה . הביטוח מכסה נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי בהפעלת הציוד. הביטוח בערכי כינון. הפוליסה ניתנת להרחבה כך שתכסה אבדן רווחים כתוצאה מאירוע ביטוח של שבר מכני.

ערכים קשורים: ביטוח הנדסי.

 

ביטוח חקלאי

ביטוח רכוש העוסק בתחום החקלאי בהערכת נכסים ויבולים חקלאים ושל נזקי טבע בחקלאות.

ערכים קשורים : ביטוח נזקי טבע.

ביטוח נזקי טבע

ערכים קשורים : ביטוח חקלאי

ביטוח צד ג'

ביטוח רכוש בסיסי המיועד למכסות על  נזקים שגרם בעל פוליסה לרכוש של צד ג'.

 

ביטוח אש מורחב

הפוליסה במקורה העניקה כיסוי בסיסי של נזקי אש עקב ברק ואש מכאן שמה המקורי "פוליסת אש".

ניתן לבטח מבנים, ציוד, מכונות, מלאי, וכל רכוש אחר שהינו בבעלות המבוטח או באחריותו, לרבות ציוד בשכירות ובהשאלה.

הפוליסה הורחבה ולכן שמה "אש מורחב" זו פוליסה על בסיס סיכונים מוגדרים המצוינים באופן מפורש בפוליסה . פוליסת ביטוח אש מורחב חיונית לבעלי עסקים הרוצים להגן על רכושם כנגד סיכונים פיזיים וממשיים לרבות מפעלי תעשייה , חנויות , סוכנויות , משרדים , מרפאות , מכונים , קליניקות ועוד. הפוליסה מעניקה כיסוי בסיסי ומכסה נזקים שנגרמו לרכוש בעקבות נזקי אש , עשן, התפוצצות , ברק    (מתאונה) כמו כן כן ומעבר לכיסוי הבסיסי כוללת ניתן להוסיף לפוליסה הרחבות שונות וכיסוי כנגד סיכונים נוספים ובהם כיסוי לסיכונים בלתי צפויים נוספים כגון: נזקי נוזלים והתבקעות צינורות (נזקי  תאונה של נוזלים כתוצאה מהתבקעות או עלייה על גדותיהם של מכלי מים ו/או צינורות להוציא  קורוזיה (כמו לדוגמא, מקרה בו ה"ספרינקלרים" פועלים וגורמים לנזקי רטיבות) התנגשות (עם כלי רכב או בעלי חיים שאינם בבעלות המבוטח) רעידת אדמה , נזקי טבע , פגיעה מכלי טיס (חפצים הנופלים מכלי טיס) חריכה וצריבה , תסיסה והתחממות עצמית , קריסת מדפים. שביתות, פרעות ונזק בזדון. הפוליסה ניתנת להרחבה גם כנגד סיכוני פריצה , שוד ( למבנה וגנבת רכוש מתוך בית העסק שבוצעה לאחר חדירה אל תוך המקום המבוטח ובתנאי שהחדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונותרו סימנים הנראים לעין המעידים על כך ) נזקי טרור: בתוספת פרמיה המקנה כיסוי לנזק פיזי הנובע מפעולות טרור ובניכוי הפיצוי שהתקבל ממס רכוש  ועוד

.ההרחבות מחויבות כמובן בתוספת פרמיה

במסגרת פוליסה זו ניתן לבטח את רכוש המבוטח בכל מקום בארץ ובעולם , ובכך ליצור יתרון לגודל מבחינת התנאים המוצעים והכיסויים המתקבלים.

ביטוח פריצה ניתן לרכישה על בסיס נזק ראשון, תוך התאמת סכום הביטוח לחשיפה ראלית שיש למבוטח כנגד סיכון זה. נקודה זו מהותית עבור מבוטחים שלהם סכומי ביטוח גדולים בפרישה גאוגרפית רחבה.

הביטוח נערך לפי ערך הרכוש בערכי כינון (ערכו כחדש)

הפוליסה כוללת הרחבות מיוחדות כמו : הוצאות פינוי הריסות , הוצאות שחזור מסמכים , הוצאות שכר אדריכלים ומתכננים , ועוד הוצאות נוספות שעשויות להיגרם למבוטח בעקבות נזק רכוש.

הפוליסה אינה מכסה נזק תוצאתי או נזקים כאמור אותם ניתן לבטח בפוליסה לאבדן רווחים.

ביטוח ציוד מכני הנדסי

ציוד מכני הנדסי הוא רכוש יקר ורב ערך, החשוף לסיכונים גבוהים ופגיעות. הכלים והציוד חשופים למגוון סיכונים בשטח , הן במהלך יום העבודה והן במהלך השעות בהן הציוד עומד ללא שימוש.

ביטוח ציוד מכני הנדסי נועד להגן על השקעת המבוטח בציוד יקר ערך זה. זהו ביטוח המכסה נזק תאונתי לציוד זה.

ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה) הוא שם כולל לכלי רכב מיוחדים וציוד נייד שנועדו לבצע עבודות הנדסה אזרחית לצורך בנייה, סלילת כבישים, עבודות עפר, הריסה, כרייה וכד'.

הפוליסה מכסה אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי , הנובע ממקור או סיבה חיצונית (לא בלאי) כגון : התנגשות או מכה מעצם או אובייקט כלשהוא , התהפכות .

בהגדרת הציוד מגוון רחב של כלים וציוד כגון : עגורנים , מנופים ,  מכבשים , ציוד חקלאי ייעודי כגון : קומביינים , קטפות , טרקטורים , מלקטות , מערבלים , נגררים , דחפורים , מחפרונים.

זהו למעשה ביטוח המכסה נזק תאונתי לציוד על בסיס כל הסיכונים ואיננו כולל כיסוי לנזקי פריצה , גנבה ונזק זדון.

ביטוח ציוד אלקטרוני – בעריכה

 

ביטול השתתפות עצמית – בעריכה

בקרת סיכונים ונזקים – בעריכה

ביטוח מקיף

כיסוי לסיכונים מסוימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים)

בעל פוליסה

האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על-פיה. בביטוח כללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.

 גבול אחריות

סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית)

גורם פוליסה

עלות קבועה המתווספת לפרמיה השנתית לשם כיסוי הוצאות שונות במהלך תקופת הביטוח. הכללתו של גורם הפוליסה בפרמיה פוטרת את המבוטח מכל חיוב נוסף עבור פעולות שביקש לבצע בפוליסת הביטוח.

גילוי נאות – בעריכה

דמי ביטוח

התשלומים השוטפים המשולמים לחברה באופן רציף ובמועדים קבועים מראש.

דמים – Fees

סכום המשולם בנוסף לפרמיה לכיסוי הוצאת המבטחת והסוכן

הודעת נזק

הודעה טלפונית או הודעה כתובה הנשלחת למבטח בעקבות קרות אירוע שמהווה עילה לתביעה ובו דרישת המבוטח לתשלום פיצויים המגיעים לו לפי הפוליסה. המבוטח נדרש להודיע על כל מקרה שיש בו עילה לתביעה, מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח ובהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.

הזמנה לקבלת הצעה לביטוח

טופס בצורת שאלון שבו המעוניין בביטוח מוסר למבטח מידע רלוונטי לכריתת חוזה ביטוח לרבות הסיכון שהוא מעוניין לבטחו. הטופס עצמו הינו הצהרה חתומה מטעם המבוטח ומהווה הבסיס לחוזה הביטוח ולחלק בלתי נפרד ממנו, עם הסכמת (קיבול) קנט לקבל את ההצעה.

החרגה

העדר תביעות -אי הגשה של תביעות למבטח בידי המבוטח אם משום שלא אירע נזק ואם מסיבה אחרת. באותם מקרים שלא הוגשו תביעות מקובל לעיתים להעניק למבוטח הטבת היעדר תביעות המתבטאת בהנחה על גובה הפרמיה.

הקלת הסיכון

פעולות שעל המבוטח לנקוט למניעת נזק אפשרי ולהקטנתו. על המבוטח לנהוג ברכוש המבוטח כאילו לא עשה ביטוח ועליו לנקוט כל אמצעי להקלת הסיכון המבוטח לרבות קיום כל הגנות והאמצעים שיידרשו על ידי הגורם המבטח.

הנחה

ההפרש בין הפרמיה במחירון /מחושב (תעריף)  לבין הפרמיה בפועל. הנחה יכולה להיות לכל תקופת הביטוח או לתקופה מוגבלת.

הרחבת הכיסוי

סעיף בהסכם הביטוח או תוספת להסכם הביטוח הנותן כיסוי לסיכונים נוספים שהם מעבר לכיסויים הניתנים במסגרת הביטוח הבסיסי (חובה)

השבה לקדמות

לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש ו/או רכב צד ג'). במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני הנקוב בפוליסת הביטוח אותו נושא המבוטח מכל נזק בקרות מקרה הביטוח באירוע הביטוח . המשמעות היא שהמבטחת תשלם למבוטח את סכום הביטוח בניכוי השתתפות עצמית.

השגחה ופיקוח Control & inspection / observation 

מונח בתחום השילוח הימי האווירי והתעבורה היבשתית והכולל מכלול פעולות להבטחת המטען ובכללם המכלת מכולות לרבות מטענים חלקיים (קונסולדציות) , אריזה , סידור , קשירת וסימון מטענים.

קישור: http://www.cotecna.com/en/Services/Commodities

השגחה ימית גלובלית Global marine observation (GMO)

ראה ערך קודם בהתייחסות לפעילות בינלאומית.

התיישנות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.